skip to Main Content

ภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง การอ่านพยัญชนะไทย

มาเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง การอ่านพยัญชนะไทยกันนะครับ เราจะได้เรียนรู้การอ่านพยัญชนะไทย ว่าตัวไหนออกเสียงคล้ายกันบ้าง ทั้งที่มันมีหน้าตาที่แตกต่างกัน เรียนรู้จบแล้ว ไปทำแบบฝึกหัดนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top