skip to Main Content

ภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1.1 เรื่อง มารยาทในห้องเรียน

เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าการอยู่ในห้องเรียนเราควรจะทำตัวอย่างไร เราต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมารายาทในห้องเรียน วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top