skip to Main Content

การเขียนที่อยู่ เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง มาดูกันเลย

การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย ควรจะเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์สามารถส่งพัสดุได้ถูกต้อง และรวดเร็ว ถ้าเขียนไม่ชัดเจน หรือตกหล่นไปบ้าง จะลำบากในการจัดส่งพอสมควร

การเขียนที่อยู่

การเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องดีอย่างไร

การเขียนที่อยู่ให้ถูกต้อง จะทำให้การจัดส่งไปรษณีย์รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัสไปรณีย์ จะต้องเขียนให้ชัดเจน เพราะการคัดแยกพัสดุจะดูรหัสไปรณีย์ก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นการเขียนรหัสไปรษณีย์ควรจะเขียนให้ชัดเจน เช่น

รหัสไปรษณีย์ 11150 ถ้าบังเอิญเราเขียนเลข 1 เพี้ยนไปหน่อย ไปรษณีย์อาจจะมองเป็น 71150 ซึ่งมันจะตกไปจังหวัดอื่น และพัสดุจะต้องตีกลับไปมา ทำให้เสียเวลาในการจัดส่ง

การจ่าหน้าซองจดหมายที่ถูกต้อง

การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมายต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจากไปรษณีย์เองครับ ว่าเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง  ให้เขียนให้ครบตามนี้นะครับ จำนวนบรรทัดในกล่องพัสดุ อาจจะมี 3 หรือ 4 บรรทัด ก็ประมาณดูเอาว่าจะเขียนประมาณไหนให้ได้ครบ

* จ่าหน้าเป็นบ้านพักอาศัย ประกอบด้วย
– ชื่อ – นามสกุลของผู้รับ
– เลขที่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน/ร้านค้า
– เลขที่หมู่
– ซอย ซอยแยก (ถ้ามี) ชื่อถนน
– แขวงหรือตำบล เขตหรืออำเภอ
– จังหวัด
– รหัสไปรษณีย์

*จ่าหน้าเป็นอาคาร สำนักงาน/บริษัท หรือหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย
– ชื่อ – นามสกุลของผู้รับ
– เลขที่บ้าน ชื่ออาคาร ชื่อบริษัท เลขที่ห้อง ชั้น (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ควรระบุ กรม กอง ฝ่าย แผนก)
– ซอย ซอยแยก ถนน
– แขวงหรือตำบล เขตหรืออำเภอ
– จังหวัด
– รหัสไปรษณีย์

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมาย

คุณสมชาย รักดี

33 ซอย 3 ถนนรามอินทรา

แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

10220

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top