skip to Main Content

ข้อสอบกลาง สพฐ 2560 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดที่นี่!

ข้อสอบกลาง สพฐ 2560 ปีการศึกษา 2559 ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔- 5  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และได้จัดทำคู่มือดำเนินการประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบกลาง สพฐ 2560 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดข้อสอบตามลิงค์เลยครับ นำไปติวให้เด็กๆได้รู้จักหน้าตา หรือรูปแบบของข้อสอบ เพื่อจะได้ไม่งงเวลาเข้าห้องสอบจริงๆ ⇒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ⇒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ⇒…

Read More
Back To Top