skip to Main Content
แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาลฟรี มากมายกว่า 40 แบบฝึกหัด

รวมแบบฝึกหัดอนุบาลมากมาย ใบงานอนุบาลฟรีกว่า 40 แบบฝึกหัด เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการตามหลักสูตร ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การเลี้ยงดูเด็กในวัยแรกเกิดจนถึง 6 ปีนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การให้ความรัก ความอบอุ่น และเด็กต้องได้รับการพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเท่าเทียมเท่ากัน จัดประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาล แบบฝึกหัดต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ให้นักเรียนได้ฝึกฝน และเรียนรู้ผ่านใบงานใบความรู้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือ และได้ลงมือปฏิบัติด้วนตนเอง 1.ใบงานลากเส้นตามรอยประ1 2.ใบงานลากเส้นตามรอยประ2 3.ใบงานเกมการศึกษาจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ 4.แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก 5.แบบฝึกจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย 6.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม 7.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม 8.ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ 9.ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน 10.ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา 11.ใบงานสัปดาห์ที่5…

Read More
Back To Top