skip to Main Content
การเขียนที่อยู่

การเขียนที่อยู่ เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง มาดูกันเลย

การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย ควรจะเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์สามารถส่งพัสดุได้ถูกต้อง และรวดเร็ว ถ้าเขียนไม่ชัดเจน หรือตกหล่นไปบ้าง จะลำบากในการจัดส่งพอสมควร การเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องดีอย่างไร การเขียนที่อยู่ให้ถูกต้อง จะทำให้การจัดส่งไปรษณีย์รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัสไปรณีย์ จะต้องเขียนให้ชัดเจน เพราะการคัดแยกพัสดุจะดูรหัสไปรณีย์ก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นการเขียนรหัสไปรษณีย์ควรจะเขียนให้ชัดเจน เช่น รหัสไปรษณีย์ 11150 ถ้าบังเอิญเราเขียนเลข 1 เพี้ยนไปหน่อย ไปรษณีย์อาจจะมองเป็น 71150 ซึ่งมันจะตกไปจังหวัดอื่น และพัสดุจะต้องตีกลับไปมา ทำให้เสียเวลาในการจัดส่ง การจ่าหน้าซองจดหมายที่ถูกต้อง การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมายต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจากไปรษณีย์เองครับ ว่าเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง  ให้เขียนให้ครบตามนี้นะครับ จำนวนบรรทัดในกล่องพัสดุ อาจจะมี 3 หรือ 4 บรรทัด ก็ประมาณดูเอาว่าจะเขียนประมาณไหนให้ได้ครบ *…

Read More
แผนการสอน อจท

แผนการสอน อจท โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ อจท ที่นี่ครบครัน

รวมแผนการสอน อจท สามารถโหลดได้ตามชั้นปี และวิชาที่สอน หนังสือของ อจท เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักวิชาการให้ใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ ตัวอย่างหัวข้อแผนการสอน อจท หัวข้อของแผนการสอนจัดเรียงตามลำดับดังนี้ 1      สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 2      ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 3      สาระการเรียนรู้ 4      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6      กิจกรรมการเรียนรู้ 7      การวัดและประเมินผล 8      สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   ดาวน์โหลดแผนการสอน อจท ป.1- ป.6 ทุกรายวิชา แผนการสอน อจท ป.1 ภาษาไทย - หลักภาษา ดาวน์โหลด…

Read More
Back To Top