skip to Main Content

Logbook คืออะไร คู่มือการใช้งาน logbook teacher สำหรับครู

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมง การปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน ตามคู่มือนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel For Windows โดยท่านสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์

http://www.otepc.go.th/LogbookTeacher หรือติดต่อขอไฟล์ได้ที่ส่วนราชการที่ท่านสังกัด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม ซึ่งจะทำให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป

สำนักงาน ก.ค.ศ.
กันยายน 2560

logbook

 Logbook คืออะไร

จะว่าไปแล้ว Logbook ก็คือแบบบันทึกการปฏิบัติงานของคุณครูนั้นเอง ว่าในแต่ละสัปดาห์ได้ดำเนินการปฏิบัติงานอะไรบ้าง เพื่อประกอบการประเมินวิทยฐานะ หรือคงสภาพวิทยฐานะก็ว่ากันไป

แนวคิดและหลักการ

ความสำคัญ

จากพระราชกระแสฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 “ปัญหาปัจจุบัน คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็น ความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี Reward” “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครู ซึ่งถือเป็น บุคคลสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน เพื่อเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ประธาน ก.ค.ศ. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ โดยน้อมนำพระราชกระแสฯ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่นี้ จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ ของการพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีศักยภาพ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญ และเป็นครูผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า เพื่อทำให้ศิษย์ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามสมดังเจตนารมณ์ ของการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อให้การปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่นี้ ให้สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และลดการใช้เอกสารในการ ขอประเมินวิทยฐานะ

สำหรับในระยะเริ่มต้น เพื่อให้ข้าราชการครูได้มีเวลาศึกษาทำความเข้าใจกับระบบประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้พัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำระบบ การจัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมอย่างง่ายคือ ใช้จัดเก็บในแฟ้มข้อมูล (File) Microsoft Excel โดย ใช้ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งข้าราชการครูส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยและไม่กระทบกับข้าราชการครู ที่อยู่ในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกลและไม่มีเทคโนโลยีเครือข่าย Internet รองรับการบริการ การพัฒนา การจัดเก็บข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ให้กับข้าราชการครูได้นำมาศึกษาและสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการอธิบายและแนะนำการบันทึกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน (Logbook) ในโปรแกรม LogbookTeacher แก่ข้าราชการครูสายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top