skip to Main Content

Logbook สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ เป็นอย่างไร

Logbook สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ เป็นอย่างไรนั้น ก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาสักพัก และเริ่มลงมือปฏิบัติ หรือลงมือบันทึกนั่นแหละจึงจะเห็นภาพว่าต้องทำอะไรบ้าง โดยเฉพาะการประเมินวิทฐานะแบบใหม่ที่ต้องใช้ Logbook หรือประเมินจาก Logbook นี่แหละ

Logbook สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top